Általános tudnivalók:

 • Minden, konzuli ügyintézéshez szükséges, fontos adatlap letölthető a konzuli szolgálat honlapjáról: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok)
 • Az elkészült anyakönyvi kivonat átvehető személyesen vagy kiküldheti a nagykövetség postán, utóbbi esetben 10 euró postaköltséget számolunk fel.

 

 SZÜLETÉS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A magyar állampolgár gyermeke a születésével a törvény erejénél fogva, automatikusan magyar állampolgár lesz. A magyar állampolgárság keletkezése független a születési helytől. Akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság. A külföldön született gyermekek azonban csak azt követően élhetnek állampolgársági jogaikkal és kötelezettségeikkel, miután születésüket Magyarországon is anyakönyvezték. A külföldi anyakönyvi események magyarországi regisztrálása nemcsak lehetőség, hanem jogszabályban előírt kötelesség is. Ennek elmulasztását ugyan a jogszabály nem szankcionálja, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy érdemes a lehető leggyorsabban kérelmezni az anyakönyveztetést, mert a folyamat több hónapot vesz igénybe.

Az anyakönyvezés a magyar állampolgár szülő kérésére történik. A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Születés anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, mindkét szülő által, a konzul előtt aláírt adatlap.
 2. A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – lehetőség szerint angol nyelven - (maistraatti által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartási rendszerből angolul: „extract form the population register”) 

Figyelem: Magyarországon az anyakönyvi szabályok szerint csupán két utónév anyakönyveztetése lehetséges!

 • A magyar állampolgár szülő(k) magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).
 • Külföldi állampolgárságú szülő esetén állampolgárságát igazoló okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány).
 • Ha a szülők házasságban élnek, de házasságukat külföldön kötötték, és Magyarországon nem anyakönyveztették, - a gyermek születése anyakönyvezésével egyidejűleg - kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését.
 • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, az apai elismerésről felvett jegyzőkönyv, mely jegyzőkönyv felvételére a konzulátuson - mindkét szülő, továbbá a 14. életévét betöltött gyermek jelenlétében - kerül sor.

Konzuli díj: A születés anyakönyvezése költségmentes. Az apai elismerő nyilatkozat konzuli díja 35 euró. Az elkészült anyakönyvi kivonat és lakcímkártya átvehető személyesen vagy kiküldheti a nagykövetség postán, utóbbi esetben 10 euró postaköltséget számolunk fel.

 

APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT

Amennyiben a gyermek szülei nem élnek házasságban, úgy a gyermek családi jogállást alap esetben apai elismerő nyilatkozattal lehet rendezni.

A nyilatkozat megtehető a nagykövetségen. A finn hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat önmagában nem fogadható el a magyar ügyintézéshez. 

Szükséges mind a két szülő személyes jelenléte, illetve 14 év feletti gyermek esetén az ő jelenléte és beleegyezése is. 

Az apai elismerő nyilatkozat tételének konzuli díja 35 euró.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárás eredményeként született, úgy a családi jogállás tisztázása nem apai elismerpő nyilatkozattal történik, hanem az  reprodukciós eljárásban való részvételről kiállított kórházi igazolással. Az igazolásban annak kell szerepelnie, hogy kik vettek részt az eljárásban, az nem érdekes az anyakönyvezés szempontjából, hogy kitől származnak az ivarsejtek. 

Ebben az esetben az eljárás díjmentes.

 

HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, mindkét házastárs által a konzul előtt aláírt adatlap.
 2. Az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (maistraatti által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartási rendszerből), lehetőség szerint angol nyelven.
 3. A magyar állampolgársággal rendelkező házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata.
 4. Külföldi állampolgárságú házastárs esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 5. Ha az egyik, vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:
 6. magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,
 7. ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat,
 8. ha külföldi bíróság ítélete bontatta fel, akkor:
  1. a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,
  2. a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet magyar fordítással,
 9. ha a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:
 10. ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,
 11. ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonat, magyar fordítással.

Konzuli díj. A házasság anyakönyvezése költségmentes. Az elkészült anyakönyvi kivonat átvehető személyesen vagy kiküldheti a nagykövetség postán, utóbbi esetben 10 euró postaköltséget számolunk fel.

 

BEJEGYZETT (azaz azonos neműek közötti) ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, mindkét élettárs által a konzul előtt aláírt adatlap.
 2. Az eredeti külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonata (maistraatti által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartási rendszerből), lehetőség szerint angol nyelven.
 3. A magyar állampolgársággal rendelkező fél/felek magyar állampolgárságot igazoló okirata.
 4. Külföldi állampolgárságú fél esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 5. Ha az egyik, vagy mindkét fél korábbi házasságát:
 • magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,
 • ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat,
 • ha külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor:
  1. a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,
  2. a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet magyar fordítással,
 • ha a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:
 • ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,
 • ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonat, magyar fordítással.

Konzuli díj. A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése költségmentes.

 

 VÁLÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Válás anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, a konzul előtt aláírt adatlap.
 2. A házasság felbontásáról szóló eredeti, jogerős ítélet
 3. 2004. május 1. után kimondott válások esetében szükséges az Európai Unió által egységesített adatlap, az úgynevezett EU-s bontóítélet csatolása is (a Tanácsnak a 2003. november 27-én kihirdetett, a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003 EK rendelet 1. sz. melléklete). Ezt az okmányt a válást kimondó bíróság adja ki.
 4. A magyar állampolgársággal rendelkező volt házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata 
 5. Külföldi állampolgárságú volt házastárs esetén állampolgárságát és személyazonosságát igazoló okmány

Konzuli díj. A válás anyakönyvezése konzuli díjköteles eljárás (10 euró).

 

ELHALÁLOZÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Elhalálozás anyakönyvezési kérelme esetén az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, aláírt adatlap.
 2. Az elhunyt eredeti, halotti anyakönyvi kivonata, lehetőség szerint angolul, Apostille-lal ellátva.  
 3. Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirata (ami lehet: a halál időpontjában érvényes magyar útlevele, a halál időpontjában érvényes magyar személyi igazolványa). Ha ilyen nincs, - az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg - kérelmezni kell az elhunyt magyar állampolgárságának igazolását is.

Konzuli díj. A haláleset anyakönyvezése költségmentes.

 

MAGYAR ANYAKÖNYVI KIVONAT BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

Amennyiben nem rendelkezik magyar születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonattal, azt a konzulátuson keresztül is megkérheti.

Az eljárás költségmentes. 

 

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE MAGYARORSZÁGON

Külföldi állampolgár(ok) is köthetnek házasságot Magyarországon. A házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes. Ezért amennyiben Magyarországon kíván házasságot kötni, javasoljuk, hogy magyar jövendőbelije a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kérjen tájékoztatást a házasságkötés rendjéről, feltételeiről. Az eljárás során a személyazonosság és az állampolgárság igazolása mellett várhatóan a következő iratokat kell becsatolni: születési anyakönyvi kivonatot, a nem magyar állampolgárságú félnek az illetékes hazai hatósága által kiállított tanúsítványát, családi állapotot igazoló okiratot, lakóhelyet igazoló okiratot.

A házasságkötési szándékot a külföldi fél magyar nagykövetségen is bejelentheti. Ez ugyanakkor nem váltja ki azt, hogy a másik félnek Magyarországon, a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnél személyesen kell bejelentenie a szándékot.

 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE KÜLFÖLDÖN

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető.

A finn hatóságok előtt történő házasságkötéshez a magyar állampolgár részére a konzul családi állapot igazolást tud kiállítani. Ezt a finn, vagy angol nyelvű igazolást a finn hatóságok elfogadják. A kérelemhez igazolni kell a kérelmező személyazonosságát. A tanúsítvány kiállításának díja 30 euró.