Általános tudnivalók:

A magyar állampolgár gyermeke a születésével, a törvény erejénél fogva, automatikusan magyar állampolgár lesz. 

A magyar állampolgárság keletkezése független a születési helytől. Akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság. A külföldön született gyermekek azonban csak azt követően élhetnek állampolgársági jogaikkal és kötelezettségeikkel, miután születésüket Magyarországon is anyakönyvezték.

külföldi anyakönyvi események magyarországi regisztrálása nemcsak lehetőség, hanem jogszabályban előírt kötelezettség is, igaz, ennek elmulasztását jogszabály nem szankcionálja. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy sokan jóval a gyermek születését követően, valamilyen konkrét ügyhöz kapcsolódóan és akkor gyorsan szeretnék az anyakönyveztetést elvégezni, a folyamat azonban  több hónapot vesz igénybe, ezért érdemes azt a lehető leggyorsabban kérelmezni. .

Ügytípusok:

+ SZÜLETÉS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Az anyakönyvezés a magyar állampolgár szülő kérésére történik. A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Születés anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. A gyermek eredeti, finn nyelvű születési anyakönyvi kivonata pecséttel, aláírással és többnyelvű fordítási segédlettel ellátva - DVV (dvv.fi)
 2. Szülők személyazonosításra alkalmas iratai (útlevél, személyazonosító igazolvány) és magyar lakcímkártya
 3. A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata

Figyelem: Magyarországon az anyakönyvi kivonatba kettőnél több keresztnév is bekerülhet, azonban a személyi nyilvántartásban csak kettő keresztnév szerepelhet. A személyi nyilvántartás adatai alapján történik a fényképes okmányok – útlevél és személyi igazolvány - kiállítása, azaz ha kettőnél több keresztnevet anyakönyveztetnek, külön kell nyilatkozni arról, hogy mely 2 keresztnév legyen az okmányokon.

Fontos:

► Ha a szülők házasságban élnek, de házasságukat külföldön kötötték, és Magyarországon nem anyakönyveztették, - a gyermek születése anyakönyvezésével egyidejűleg - kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését.

► Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, az apai elismerésről felvett jegyzőkönyv, mely jegyzőkönyv felvételére a konzulátuson - mindkét szülő, továbbá a 14. életévét betöltött gyermek jelenlétében - kerül sor.

 

+APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT

Amennyiben a gyermek szülei nem élnek házasságban, úgy a gyermek családi jogállását apai elismerő nyilatkozattal lehet rendezni.

A nyilatkozat megtehető a nagykövetségen. A finn hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat önmagában nem fogadható el a magyar ügyintézéshez. 

Szükséges mind a két szülő személyes jelenléte, illetve 14 év feletti gyermek esetén az ő jelenléte és beleegyezése is. 

Konzuli díj:  35 .

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárás eredményeként született, úgy a családi jogállás tisztázása nem apai elismerő nyilatkozattal történik, hanem az  reprodukciós eljárásban való részvételről kiállított kórházi igazolással. Az igazolásban annak kell szerepelnie, hogy kik vettek részt az eljárásban, az nem érdekes az anyakönyvezés szempontjából, hogy kitől származnak az ivarsejtek. 

 

+HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat pecséttel, aláírással és többnyelvű fordítási segédlettel ellátva (DVV)
 2. A magyar állampolgársággal rendelkező házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata.
 3. Külföldi állampolgárságú házastárs esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 4. Ha az egyik, vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:
  1. magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,
  2. ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat,
 5. ha külföldi bíróság ítélete bontatta fel, akkor:
  1. a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,
  2. a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet magyar fordítással,
 6. ha a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:
  1. ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,
  2. ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonat, magyar fordítással.

 

+BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. A külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonata pecséttel, aláírással és többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátva (DVV (dvv.fi) 
 2. A magyar állampolgársággal rendelkező fél/felek magyar állampolgárságot igazoló okirata.
 3. Külföldi állampolgárságú fél esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 4. Ha az egyik, vagy mindkét fél korábbi házasságát:

► magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,

► ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat,

► ha külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor:

► a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,

► a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet magyar fordítással,

► ha a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:

► ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,

► ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonat, magyar fordítással.

 

+VÁLÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Válás anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 1. Kitöltött, a konzul előtt aláírt adatlap.
 2. A házasság felbontásáról szóló eredeti, jogerős ítélet (jogerőre emelkedési záradékot tartalmazza). Az ítéletet hivatalos magyar fordítással kell ellátni.
 3. 2004. május 1. után kimondott válások esetében szükséges az Európai Unió által egységesített adatlap, az úgynevezett EU-s bontóítélet csatolása is (a Tanácsnak a 2003. november 27-én kihirdetett, a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003 EK rendelet 1. sz. melléklete). Ezt az okmányt a válást kimondó bíróság adja ki.
 4. A magyar állampolgársággal rendelkező volt házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata 
 5. Külföldi állampolgárságú volt házastárs esetén állampolgárságát és személyazonosságát igazoló okmány

 

+ELHALÁLOZÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Elhalálozás anyakönyvezési kérelme esetén az alábbiak szükségesek:

 1. Az elhunyt eredeti, finn halotti anyakönyvi kivonata pecséttel, aláírással és többnyelvű fordítási segédlettel (DVV) ellátva.
 2. Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirata (ami lehet: a halál időpontjában érvényes magyar útlevele, a halál időpontjában érvényes magyar személyi igazolványa). Ha ilyen nincs, az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezni kell az elhunyt magyar állampolgárságának igazolását is.
 3. A kérelmet benyújtó családtag személyazonosításra alkalmas, érvényes okmánya

 

+MAGYAR ANYAKÖNYVI KIVONAT BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

Amennyiben nem rendelkezik magyar születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonattal, azt a konzulátuson keresztül is megkérheti.

 

+KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE MAGYARORSZÁGON

Külföldi állampolgár(ok) is köthetnek házasságot Magyarországon. A házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes. Ezért amennyiben Magyarországon kíván házasságot kötni, javasoljuk, hogy magyar jövendőbelije a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kérjen tájékoztatást a házasságkötés rendjéről, feltételeiről. Az eljárás során a személyazonosság és az állampolgárság igazolása mellett várhatóan a következő iratokat kell becsatolni: születési anyakönyvi kivonatot, a nem magyar állampolgárságú félnek az illetékes hazai hatósága által kiállított tanúsítványát, családi állapotot igazoló okiratot, lakóhelyet igazoló okiratot.

A házasságkötési szándékot a külföldi fél magyar nagykövetségen is bejelentheti. Ez ugyanakkor nem váltja ki azt, hogy a másik félnek Magyarországon, a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnél személyesen kell bejelentenie a szándékot.

 

+MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE KÜLFÖLDÖN

A magyar külképviseleteken házasság nem köthető.

A finn hatóságok előtt történő házasságkötéshez a magyar állampolgár részére a konzul családi állapot igazolást tud kiállítani. Ezt a finn, vagy angol nyelvű igazolást a finn hatóságok elfogadják. A kérelemhez igazolni kell a kérelmező személyazonosságát. A tanúsítvány kiállításának díja 30 euró.